هیئت مدیره باشگاهرئیس هیئت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی مقاومت البرز

دبیر هیئت مدیره و مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی مقاومت البرز

نایب رئیس مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی مقاومت البرز

خزانه دار هیئت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی مقاومت البرز

بازرس هیئت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی مقاومت البرز

دبیر هیئت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی مقاومت البرز

عضو هیئت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی مقاومت البرز

عضو هیئت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی مقاومت البرز

عضو هیئت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی مقاومت البرز

عضو هیئت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی مقاومت البرز

عضو هیئت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی مقاومت البرز

عضو هیئت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی مقاومت البرز

عضو هیئت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی مقاومت البرز